Karthik Vishwanath, Physics, Miami University

April Smith, Psychology, Miami University

Elizabeth Kiel, Psychology, Miami University

Makeba Wilbourn, Psychology, Duke University

Robin Thomas, Psychology, Miami University